Muỗi hổ châu Á là loài lớn nhất. Với số lượng đủ nhiều, chúng có thể hút cạn máu một người lớn.

Khánh Trang (Nguồn Ridddle) / Tri Thức Trực Tuyến