Muỗi hổ châu Á là loài lớn nhất. Với số lượng đủ nhiều, chúng có thể hút cạn máu một người lớn.

  • Cơ thể biến đổi như thế nào sau khi chết?
  • Hồ băng có thể bốc cháy và nguy cơ tiềm ẩn phía sau
  • Khánh Trang (Nguồn Ridddle) / Tri Thức Trực Tuyến