UBND TP Hải Phòng vừa có Quyết định 372/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố do ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, là Trưởng ban

Các ông Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP là Phó Trưởng ban Thường trực; Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP; Đào Quang Trường, Phó Giám đốc Công an TP là Phó Trưởng ban; cùng với 23 thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành chức năng và đơn vị liên quan.

Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 07/2014/NĐ- CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp, giúp UBND TP chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống khủng bố; kế hoạch, phương án xử lý các vụ khủng bố, phương án tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Ban Chỉ đạo giúp UBND TP Hải Phòng thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác phòng, chống khủng bố, khẩn nguy hàng không. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn thành phố.

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân về công tác phòng, chống khủng bố, khẩn nguy hàng không; chỉ đạo luyện tập, diễn tập xử lý tình huống chống khủng bố và đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng cấp thành phố, cấp địa phương, cơ sở; huy động lực lượng, phương tiện và trực tiếp chỉ huy, điều hành các lực lượng tham gia phòng, chống khủng bố và khẩn nguy hàng không.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo; được sử dụng tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị phụ trách để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Công an TP Hải Phòng là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.