Do chưa nhận được văn bản hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc chi trả tiền cho nhà đầu tư nên Tân Hoàng Minh khó có thể chi trả ngay 2.100 tỷ đồng đã nộp vào tài khoản của C03.