Nếu xuất hiện các triệu chứng này thường xuyên, bạn cần bổ sung nước kịp thời cho cơ thể hoạt động hiệu quả

Nếu xuất hiện các triệu chứng này thường xuyên, bạn cần bổ sung nước kịp thời cho cơ thể hoạt động hiệu quả.

Phương Mai / Theo Health