Tận dụng thời gian ngoài giờ lên lớp, ngay từ năm nhất, nhiều sinh viên quyết định đi làm thêm 1-2 công việc với mức thu nhập khá.