Tỉnh Đồng Tháp đang xây dựng và nhân rộng 172 mô hình sản xuất sản phẩm an toàn gắn với liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Nông dân trồng xoài ở Đồng Tháp tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với liên kết để thuận lợi đầu ra. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nông dân trồng xoài ở Đồng Tháp tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với liên kết để thuận lợi đầu ra. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Công Minh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai hiệu quả các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân.

Nổi bật là tích cực tham gia, hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hiện toàn tỉnh xây dựng và nhân rộng 172 mô hình sản xuất sản phẩm an toàn gắn với liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thành lập 52 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hướng dẫn 41 sản phẩm thực hiện chương trình OCOP. Bên cạnh đó còn thành lập mới 4 mô hình Chi hội nông dân "Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch", 167 mô hình Hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường đã thu gom hơn 7,2 tấn rác thuốc thải BVTV.

Đặc biệt, trong thời gian tới, các cấp Hội nông dân tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình OCOP. Tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và cho hội viên, nông dân…