UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản số 693/UBND-VP ngày 3.3.2021 gửi UBND các huyện/thị xã/thành phố về việc thành lập Đội xử lý tình trạng khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Thông báo số 109-TB/TU ngày 2.3.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao UBND cấp huyện thành lập Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Đội trưởng, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo và cán bộ thuộc các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện gồm công an, quân đội và y tế...

Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế có nhiệm vụ thực hiện kịp thời các nhiệm vụ truy vết, cách ly, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm...; chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo Chỉ thị số 12- CT/TU ngày 1.3.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (qua Sở Y tế - Cơ quan Thường trực BCĐ) để kip thời xử lý.

Mai Dung / Lao Động

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/hai-duong-thanh-lap-doi-xu-ly-khan-cap-phong-dich-covid-19-cap-huyen-885485.ldo