Ở mỗi điểm đặt chân tới, người phụ nữ này chẳng ngày show ra những điểm nóng của cơ thể.