Theo luật sư, cần làm rõ tính chất, mức độ và ý chí thực hiện hành vi của nam thanh niên. Nếu đủ căn cứ, người này có thể bị xử lý tối đa 3 tội danh theo quy định.