Có đến 7 đảng viên bị khai trừ ra khỏi đảng, 1 trường hợp bị cách chức vụ do liên quan 5 vụ án tại TP.HCM.