Hiện nay, khi cá nhân phục vụ trong Công an Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân thì nơi cư trú của quân nhân được xác định như thế nào? Liệu hộ khẩu của quân nhân có giống những đối tượng thông thường khác?

Quân nhân có quyền chuyển hộ khẩu tới nơi đơn vị đóng quân

Quân nhân có quyền lựa chọn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cho mình nhưng chỉ được phép đăng ký thường trú tại một nơi. Khi phục vụ trong Quân đội Nhân Dân hay Công an Nhân Dân, cá nhân đó có quyền chuyển hộ khẩu tới nơi đơn vị đóng quân.

Theo khoản 1, khoản 2, Điều 15, Luật Cư trú 2002 quy định, nơi cư trú của người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang như sau: Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, sinh viên, học viên các trường Quân đội Nhân Dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng có nơi cư trú khác theo quy định của Luật này; 

Người phục vụ trong lực lượng quân đội và công an có quyền chuyển hộ khẩu tới nơi đơn vị đóng quân. Ảnh minh họa: UBND quận Tân Phú.

Người phục vụ trong lực lượng quân đội và công an có quyền chuyển hộ khẩu tới nơi đơn vị đóng quân. Ảnh minh họa: UBND quận Tân Phú.

Nơi cư trú của sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, học sinh, sinh viên, học viên các trường Công an Nhân Dân, hạ sĩ quan nghĩa vụ, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an có nơi cư trú khác theo quy định của Luật này.

Ngoài ra, căn cứ Điều 3 Thông tư 35/2014/TT-BCA, nơi cư trú của quân nhân ở trong doanh trại hoặc ở ngoài doanh trại được xác định như sau: Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân ở ngoài doanh trại của Quân đội Nhân Dân, Công an Nhân Dân thì thực hiện đăng ký cư trú theo quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn tại Thông tư này; 

Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân; người đang làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong Quân đội Nhân Dân, Công an Nhân Dân ở trong doanh trại của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì quản lý cư trú theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

 Như vậy, theo quy định trên, nếu quân nhân ở ngoài doanh trại của Quân đội Nhân Dân, Công an Nhân Dân thì thực hiện việc đăng ký cư trú theo quy định của Luật Cư trú hiện hành. Còn trường hợp nếu quân nhân ở trong doanh trại của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì quản lý cư trú theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Quân nhân có được cùng một lúc có hai hộ khẩu không?

Căn cứ khoản 1, Điều 4, Luật Cư trú 2020, Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân thì Công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo khoản 4, Điều 3, Luật Cư trú 2020 quy định về nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú, thì thông tin về cư trú phải được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của pháp luật; tại một thời điểm, mỗi công dân chỉ có một nơi thường trú và có thể có thêm một nơi tạm trú.

Quân nhân khi đã đăng ký thường trú tại đơn vị thì phải xóa đăng ký thường trú cũ. Ảnh minh họa: Luật Việt Nam

Quân nhân khi đã đăng ký thường trú tại đơn vị thì phải xóa đăng ký thường trú cũ. Ảnh minh họa: Luật Việt Nam

Theo quy định trên, quân nhân có quyền lựa chọn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cho mình nhưng chỉ được phép đăng ký thường trú tại một nơi. Khi phục vụ trong Quân đội Nhân Dân hay Công an Nhân Dân, cá nhân đó có quyền chuyển hộ khẩu tới nơi đơn vị đóng quân. Việc muốn chuyển hộ khẩu thường trú từ nơi đăng ký thường trú hiện tại sang nơi đơn vị người đó đóng quân, cần phải đáp ứng quy định của Luật Cư trú. Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ mới, quân nhân bắt buộc phải xóa đăng ký thường trú ở nơi đăng ký thường trú cũ theo quy định tại điểm 2, Điều 24 Luật Cư trú về xóa đăng ký thường trú quy định: Cơ quan đã đăng ký thường trú có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú và phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký thường trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Như vậy, đối chiếu các quy định trên, quân nhân không được phép đăng ký thường trú tại 2 nơi khác nhau. Khi chuyển hộ khẩu tới địa chỉ mới thì quân nhân sẽ bị xóa hộ khẩu ở địa chỉ cũ và chỉ tồn tại một địa chỉ thường trú để đảm bảo quyền và lợi ích cho công dân và quá trình quản lý cư trú tốt nhất của cơ quan có thẩm quyền.

  • Nếu hộ khẩu có sai sót, làm lại thế nào từ 01/7/2021?
  • Mất sổ hộ khẩu có làm được thẻ căn cước công dân gắn chip?
  • PV (Tổng hợp) / Tin Nhanh Online