Theo đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, quản lý hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum.

Mới đây, thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã ban hành kết luận thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum.

Được biết, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và đi xác minh, kiểm tra trực tiếp việc thực hiện sửa chữa, xây dựng pano tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Hà và tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Ngọc Hồi; Xác minh việc chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho lao động và thu hồi nộp trả kinh phí chi sai cho lao động tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và làm việc trực tiếp với một số lao động. Thời gian thanh tra 30 ngày kể từ ngày 7/12/2021.

Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 162/QĐ-UBND, ngày 23/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và được tổ chức lại theo Quyết định số 1167/QĐ-UBND, ngày 03/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, đổi tên thành Trung tâm Dịch vụ viêc làm.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và xã hội với chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 196/2013/NĐ-CP; Quyết định số 1167/QĐ-UBND, ngày 03/11/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Quyết định số 1706/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/12/2014 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum.

Ngoài ra, Trung tâm cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao bổ sung nhiệm vụ tại Quyết định số 497/QĐ-CT, ngày 12/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Quyết định số 42/QĐ-UBND, ngày 20/01/2016 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, về việc giao thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum.

Sau 30 ngày làm việc, Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã ban hành kết luận thanh tra về một số sai phạm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum.

Cụ thể, đối với công tác thực hiện các quy định về Pháp luật Phòng chống tham nhũng.

Đoàn thanh tra cho rằng Trung tâm chưa ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn theo Điều 20 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Cùng với đó, việc hợp đồng với lao động phần lớn chưa phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động (ký kết hợp đồng lao động nhiều lần và gia hạn thời gian bằng phụ lục hợp đồng cũng xảy ra nhiều lần; việc ký hợp đồng lao động không xác định bằng phụ lục hợp đồng lao động để thay đổi loại hợp đồng lao động là không đúng quy định). Do vậy, việc ký phụ lục hợp đồng lao động chuyển từ hợp đồng lao động có thời hạn sang hợp đồng lao động không xác định thời hạn là không phù hợp.

Hợp đồng lao động đối với lao động hợp đồng tại Trung tâm đa số không ghi vận dụng thang bảng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, vì vậy khi thực hiện nâng lương các kỳ sau cho lao động hợp đồng là không phù hợp.

Thanh tra Sở cũng cho biết, việc nâng lương định kỳ của lao động hợp động trên cơ sở đơn xin nâng lương của lao động là không đúng (việc nâng lương cho người lao động hợp đồng là trách nhiệm nghĩa vụ của người sử dụng lao đông, vì vậy cần thực hiện đúng quy trình quy định, thông qua hồ sơ nâng lương có kèm đánh giá của tổ chức hội đồng nhận xét ...).

Cùng với đó, Giám đốc Trung tâm chưa ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức sau khi điều động và chuyển từ công chức theo quy định tại điểm 1 Điều 20 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (trường hợp của ông Huỳnh Anh Triết).

Trong công tác quản lý xác lập hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum cũng đã bộc lộ một số sai phạm như:

Một số hồ sơ thực hiện xác lập cho người lao động khi hưởng trợ cấp thất nghiệp còn rút ngắn các bước theo quy định tại Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội như: còn ghi gộp nội dụng chấm dứt và thu hồi hưởng trợ cấp vào trong cùng một quyết định tại hai mẫu (mẫu Quyết định số 24 về chấm đứt hưởng trợ cấp cấp thất nghiệp và mẫu Quyết định số 34 về thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp)

Qua kiểm tra thực tế cho thấy hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp hầu hết không ghi đầy đủ các thông tin về hồ sơ bên ngoài (Thông báo về tìm kiếm việc làm, Quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp...) theo như nội dung bên trong hồ sơ.

Đồng thời, phiếu tư vấn, giới triệu việc làm (Phiếu số 01) ...một số nội dung không đúng với mẫu biểu quy định, thiếu thông tin như chuyên ngành đào tạo, vị trí dự kiến giới triệu việc làm, mức lương, địa điểm làm việc, loại hình đơn vị, do đó không thể thực hiện việc tư vấn tìm kiếm việc làm cho người lao động đạt hiệu quả.

Hiệu quả công tác tư vấn cho người lao động thông qua chính sách thất nghiệp, gắn kết doanh nghiệp để giới thiệu cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có việc làm mới hiệu quả chưa cao.

Qua thanh tra đã phát hiện Trung tâm có 3 hồ sơ xác lập cho người lao động khi hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp khi tính lương bình quân 6 tháng liền kề còn sai sót (Có 2 trường hợp phải chi trả thêm cho người lao động và 01 trường hợp thu hồi nộp vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh)

Từ những sai phạm trên, đoàn thanh tra của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã có một số kiến nghị xử lý về kinh tế.

Theo đó đoàn thanh tra đề nghị thu hồi số tiền đi công tác tại tỉnh Ninh Thuận do thanh toán vượt số ngày quy định là 3.900.000 đồng nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Đề nghị điều chỉnh 3 hồ sơ chi trả trợ cấp thất nghiệp, từ đó thanh toán đủ số tiền trợ cấp thất nghiệp cho 2 lao động do chi thiếu, ban hành Quyết định và theo dõi truy thu số tiền do chi vượt của 1 lao động cụ thể hồ sơ chi tiết đã nêu trên.

Ngoài những kiến nghị về xử lý kinh tế, đoàn thanh tra cũng kiến nghị xử lý về hành chính một số nội dung như:

Đề nghị Trung tâm rà soát lại quy hoạch và xem xét đề xuất bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Bảo hiểm thất nghiệp để thực hiện nhiệm vụ tham mưu theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời rà soát và thực hiện việc ký kết hợp đồng làm việc với viên chức (kể cả viên chức là Phó Giám đốc Trung tâm) theo quy định (quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý viên chức).

Cùng với đó, Trung tâm phải xây dựng, tham mưu ban hành Quy chế mới thay thế quy chế cũ (Quyết định số 1706/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/12/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh KonTum) do không còn phù hợp với Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND.