27

03/2023

Giáo dục

Lịch thi chính thức của các kỳ thi riêng năm 2023

Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố thời gian và địa điểm tổ chức chính thức các kỳ thi riêng.