20

08/2019

Thế Giới

Tại sao cây tre chỉ ra hoa một lần rồi chết?

Cây tre cần 60 đến 130 năm mới ra hoa một lần rồi chết, nó không có chu kỳ ra hoa lặp lại như loài thực vật khác...