21

06/2021

Sống khỏe

Người dân có được chọn vắc xin Covid-19 khi tiêm không?

Theo PGS Phu, do chúng ta chưa có đủ vắc xin Covid-19 nên những người thuộc đối tượng được tiêm nên tiêm các vắc xin...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN