14

02/2020

Xã hội

Cuộc sống ở điểm cách ly Sơn Lôi qua lời kể người trong cuộc

Phải gác lại việc buôn bán, những khó khăn sẽ rất nhiều ở phía trước nhưng chúng tôi đồng hành cùng nhà nước...