27

09/2022

Kinh doanh

Lý do ông Dũng lò vôi chấm dứt chuyển nhượng khu dân cư Đại Nam cho Vinasing

Theo biên bản ghi nhớ có những điều khoản ràng buộc nhưng phía VinaSing không thực hiện đúng.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN