18

09/2023

Xã hội

Biển số xe trúng đấu giá có được thừa kế?

Biển số xe trúng đấu giá có được xem là tài sản không? Nếu có thì nó có được áp dụng luật thừa kế/phân chia...