29

04/2021

Thế Giới

Vượt 1.300 km để tiếp tế bình oxy cho bạn mắc Covid-19

Nghe tin Rajan chỉ còn đủ oxy y tế dùng trong 24 tiếng, Devendra Kumar Sharma (Ấn Độ) không do dự, nhanh chóng đến giúp đỡ.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN