Điện lực Bắc Giang thông báo lịch cắt điện ở các huyện từ ngày 26/6 - 30/6 như sau:

1. Điện Lực Hiệp Hòa 

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. (Nguồn: PC Bắc Giang)

2. Điện Lực Lạng Giang 

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Lạng Giang. (Nguồn: PC Bắc Giang)

3. Điện Lực Sơn Động 

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Sơn Động. (Nguồn: PC Bắc Giang)

4. Điện Lực Lục Nam 

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Lục Nam. (Nguồn: PC Bắc Giang)

5. Điện Lực Việt Yên 

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Việt Yên. (Nguồn: PC Bắc Giang)

6. Điện Lực Lục Ngạn

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Lục Ngạn. (Nguồn: PC Bắc Giang)

7. Điện Lực Tân Yên 

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Tân Yên. (Nguồn: PC Bắc Giang)

8. Điện Lực TP. Bắc Giang 

Lịch cắt điện trên địa bàn TP. Bắc Giang. (Nguồn: PC Bắc Giang)

PV (T/h điện lực Bắc Giang) / Tin nhanh Online

Nguồn: http://pcbacgiang.npc.com.vn/