08

06/2023

Xã hội

Quảng Ninh: Thành lập ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện

Nhiệm vụ của ban chỉ đạo là xây dựng, vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đồng bộ việc thực...