22

02/2024

Xã hội

Đề xuất bổ sung Chánh án, Viện trưởng VKSNDTC vào 'đối tượng cảnh vệ'

Thường trực UBQPAN nhất trí với việc bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TANDTC, Viện...