Năm 2024 là năm then chốt trong quá trình triển khai Chương trình GDPT 2018, đổi mới giáo dục, cần sự tham gia, đồng hành của nhiều bên với ngành giáo dục.

Infocus - [Info] 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm 2024

Nguyễn Hoa Trà / nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/info-10-nhiem-vu-trong-tam-cua-nganh-giao-duc-trong-nam-2024-a646734.html