20

11/2022

Xã hội

Những điểm mới của hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử

Chip điện tử được đặt trong bìa sau của hộ chiếu. Chip này lưu thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và...