Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2023, có 395 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật.

Bộ Nội vụ vừa có báo cáo về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, Sở Nội vụ các địa phương đã chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện sắp xếp đối với 115 tổ chức bộ máy hành chính bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và 226 đơn vị sự nghiệp công lập. Các địa phương đã tinh giản 127 người, trong đó, có 12 người là công chức.

Về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo Bộ Nội vụ có những tham mưu, giải pháp cụ thể để thực hiện chủ trương của Đảng về kịp thời thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2023, trên cơ sở báo cáo của 63 tỉnh, thành phố có 395 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật. Trong đó, một số địa phương có nhiều cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật như: Hà Tĩnh (138 người), Quảng Bình (68 người); Đồng Nai (51 người); Đà Nẵng (25 người)...