Nghị định mới của Chính phủ quy định cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mới ký ban hành Nghị định 48 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 90/2022về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức.

Theo quy định vừa được sửa đổi, cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá sẽ bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp vi phạm chưa có quyết định kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, quyết định kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định kỷ luật.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một vi phạm nhưng quyết định kỷ luật không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá, theo quy định mới, chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở năm đánh giá.

Chính sách - Cán bộ, công chức bị kỷ luật sẽ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ

Nghị định 48 quy định cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo nghị định mới, tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong tổng số nhân sự cùng cơ quan, đơn vị không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành vượt kế hoạch các công việc được giao, hoàn thành tốt các công việc đột xuất, có đề xuất hoặc tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo…, cấp có thẩm quyền quyết định tỉ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phù hợp với thực tế.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, quy chế đánh giá cán bộ phải xác định rõ sản phẩm cụ thể gắn với vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, thời điểm đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần (nếu có).

Quy định mới khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 15/9. Các quy định trong nghị định không xem xét lại đối với những trường hợp đã có kết quả xếp loại chất lượng trước ngày nghị định này có hiệu lực.

Trường hợp cấp có thẩm quyền thực hiện xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, tiếp tục áp dụng quy định tại thời điểm đó để thực hiện.