Nếu mật độ Trái Đất không thay đổi và chỉ tăng gấp đôi đường kính, khối lượng Trái Đất sẽ tăng gấp 8 lần, lực hấp dẫn cũng sẽ tăng gấp đôi.