Ngày 25/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền HĐND TP.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân chủ trì hội nghị

Cụ thể: Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội có sự điều chỉnh tăng thêm phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của thành phố với mức chi hỗ trợ hoạt động 12 triệu đồng/ban/năm.

Dự thảo nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với các chức danh đội trưởng, phó đội trưởng lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố đề xuất mức chi thường xuyên hằng tháng cho chức danh đội trưởng đội dân phòng tăng từ 15% lên 30% lương tối thiểu vùng (tăng từ 1.176.000 đồng lên 1.326.000 đồng). Mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh phó đội trưởng dân phòng là 25% lương tối thiểu vùng với mức hỗ trợ tăng từ 980.000 đồng lên 1.105.000 đồng. Nguồn kinh phí này được lấy từ ngân sách quận, huyện, thị xã và ngân sách các xã, phường, thị trấn.

Dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2030 quy định 5 nội dung, mức chi: Thực hiện công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng; Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; phục vụ công tác quản lý hoạt động chung theo kế hoạch thực hiện Chương trình 1322 tại thành phố; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; Tham gia các chương trình đào tạo của quốc tế.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cơ bản thống nhất với các nội dung và cho rằng việc ban hành các nghị quyết thời điểm này rất cần thiết và có căn cứ pháp lý.

Một số đại biểu đề nghị, đối với nghị quyết về mức hỗ trợ cho lực lượng thanh tra nhân dân cần bổ sung căn cứ Luật Thủ đô và Luật Thanh tra. Đồng thời, đề nghị chuyển từ kinh phí hỗ trợ sang kinh phí hoạt động cũng như bổ sung thêm phụ cấp cho trưởng, phó ban thanh tra nhân dân.

Bên cạnh đó, các ý kiến đề nghị Công an thành phố Hà Nội điều chỉnh, bổ sung bảo đảm cơ chế chi cho hoạt động lực lượng dân phòng này vì đây là hoạt động mới. Các hoạt động về khoa học - công nghệ không nên hỗ trợ bằng tiền mà cần hỗ trợ về cơ chế, chính sách…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu và ý kiến phản hồi của các sở, ban, ngành liên quan. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi HĐND thành phố Hà Nội.

  • Khắc phục khó khăn, phát triển huyện Chương Mỹ tương xứng với các huyện của Thủ đô
  • Bảo đảm an toàn cho học sinh
  • Lan Chi / Tuổi Trẻ Thủ Đô

    Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/ha-noi-lay-y-kien-vao-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-dac-thu-thuoc-tham-quyen-hdnd-tp-183980.html