Trong phần xét hỏi, bị cáo Văn Kính Dương khai toàn bộ quá trình sản xuất, phân phối ma túy.