Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực Quảng Ninh đã đưa ra danh sách ngày cắt, thời gian địa điểm cắt để người dân nắm rõ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn bán sinh hoạt. Dưới đây là lịch cắt điện từ ngày 29/5-31/5

Cụ thể như sau: 

PV (cskh.npc.com.vn) / Tin Nhanh Online

Nguồn: http://cskh.npc.com.vn/CapDien/LichCatDien/2#