Từ ngày 1/8/2018 đến 31/7/2019, các cơ quan hành chính tỉnh Tuyên Quang đã tiếp 3.938 lượt công dân với 3.092 người; trong đó tiếp thường xuyên 2.383 lượt với 1.855 người; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 1.555 lượt với 1.237 người.

Toàn tỉnh tiếp nhận 3.667 đơn, trong đó đơn lưu do trùng lặp, không rõ địa chỉ, không ký tên, mạo danh, nặc danh, không đủ điều kiện xử lý là 346 đơn; đơn có đủ điều kiện xử lý là 3.321 đơn (KN 76, TC 143 và kiến nghị, đề nghị 3.448 đơn).

Đã giải quyết xong 32/52 vụ việc KN, 63/78 vụ việc TC thuộc thẩm quyền. Trong đó, có 7 vụ KN, 12 vụ TC đúng; 19 vụ KN, 37 vụ TC sai; 6 vụ việc KN, 14 vụ TC có đúng một phần.

Qua giải quyết KN, TC, đã bảo vệ quyền lợi cho 69 cánhân, kiến nghị xử lý hành chính 10 cánhân có vi phạm.

Lê Phương

Thanh Tra