Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước...

  • Cần có chiến lược và kế hoạch phát huy trí tuệ của các nhà khoa học, trí thức
  • Huyền Tú - Việt Hùng / Tạp chí Kinh tế Môi trường

    Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/video-vusta-tri-tue-niem-tin-va-khat-vong-cong-hien-59482.html