HĐND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND tỉnh tăng cường trách nhiệm quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý hiện trạng. Kiểm soát chặt việc tách thửa, tự ý phân lô bán nền; chú trọng phối hợp, cung cấp thông tin, tuyên truyền nhằm ngăn ngừa việc chuyển nhượng bất động sản trái pháp luật.

Theo đó, tại Báo cáo số 63/BC – HĐND về thẩm tra đối với Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND tỉnh trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong nhiệm kỳ qua vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần quan tâm.

Một dự án bất động sản của Công ty CP Bách Đạt An vướng nhiều tranh chấp, kiện tụng từ khách hàng

Cụ thể là, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch trên một số lĩnh vực được tăng cường nhưng chất lượng có mặt còn hạn chế; quá trình triển khai quy hoạch theo luật quy hoạch mới còn nhiều lúng túng; kiến trúc cảnh quan đô thị một số nơi chưa đồng bộ, thiếu mỹ quan; một số công trình hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ tiện ích cho khu đô thị chưa được quan tâm đầu tư.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm soát giao dịch bất động sản thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo theo đúng quy định, làm nảy sinh những bất ổn trên thị trường. Các dự án xây dựng nhà ở một số địa phương chưa gắn với nhu cầu, chương trình phát triển nhà ở và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Công tác quản lý về đầu tư còn nhiều vấn đề cần quan tâm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư qua các năm còn chậm, những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng đã tác động, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án động lực, lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội đã ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài,…

Từ thực tiễn nêu trên, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam trong quá trình chỉ đạo, điều hành cần tiếp tục quan tâm đến vấn đề kiểm soát chặt việc tách thửa, tự ý phân lô bán nền; chú trọng phối hợp, cung cấp thông tin, tuyên truyền nhằm ngăn ngừa việc chuyển nhượng bất động sản trái pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư, năng lực dự báo nguồn lực; kiểm soát quy trình, thời hạn thẩm định, tham gia ý kiến của các ngành chuyên môn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công dự án.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh. Tăng cường trách nhiệm quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý hiện trạng; sớm xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh,…

PV / cafeland.vn

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/yeu-cau-ubnd-tinh-quang-nam-kiem-soat-chat-viec-tach-thua-tu-y-phan-lo-ban-nen-98411.html